Th ws practice ruby numeric types v1 stills 0

Practice Ruby Numeric Types

6-minute workshop with Jay McGavren